Spaudoje

Žolininkės sodyboje – Namų diena

But­kiš­kė­je (Kel­mės r.) gy­ven­ti žo­li­nin­kė Kris­ti­na Ši­lins­kie­nė sa­vo so­dy­bo­je su­ren­gė Na­mų die­ną.

Šei­mi­nin­kė su­pa­žin­di­no su so­dy­bo­je au­gi­na­mais vais­tin­gai­siais au­ga­lais, mo­kė riš­ti van­tas ir mė­gau­tis pir­ties ma­lo­nu­mais. Sve­čiai at­si­ne­šė įvai­rių sū­rių. Ti­ki­ma, kad iki Ra­sų šven­tės žo­lės yra pa­čios svei­kiau­sios, o pie­nas ir jo pro­duk­tai – pa­tys mais­tin­giau­si. Skaityti daugiau.

You may also like...