Spaudoje

Pagiriamasis žodis gauromečiui

Į Pak­ra­žan­čio (Kelmės r.) kul­tū­ros cent­rą su­si­rin­ku­sios mo­te­rys iš žo­li­nin­kės Kris­ti­nos Ši­lins­kie­nės iš­gir­do daug pa­gi­ria­mų­jų žo­džių siau­ra­la­piam gau­ro­me­čiui – la­bai ver­tin­gam au­ga­lui, vie­nai iš nau­din­giau­sių Lie­tu­vo­je au­gan­čių vais­ta­žo­lių.

Žo­li­nin­kė pa­mo­kė, kaip iš gau­ro­me­čio la­pų pa­si­ga­min­ti fer­men­tuo­tą arbatą. Skaitykite daugiau.

You may also like...